Budynek firmy Frisomat

Projekt: Dorota Piasecka-Mazur